News

COMUNICAT DE PRESĂ - Start ”CASA VERDE”: Românii pot depune dosarele începând cu 10 octombrie

Principiul de alocare a subventiilor: "primul venit, primul servit"

Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, denumit popular Programul ,,Casa Verde" va fi operational si in 2016, iar persoanele fizice îsi pot depune dosarele de finantare nerambursabilă la agentiile judetene de mediu in localitătile unde domiciliază.


Scopul acestui Program este îmbunătătirea calitătii aerului, apei si solului prin reducerea gradului de poluare cauzată de arderea lemnului si a combustibililor fosili utilizati pentru producerea energiei termice folosite pentru încălzire si obtinerea de apă caldă menajeră.
Prin finantarea nerambursabilă din Fondul pentru mediu a proiectelor privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, se încurajează utilizarea sistemelor care folosesc sursele de energie regenerabilă, nepoluante.

Fiecare beneficiar va depune dosar cu cererea de finantare la Agentia Judeteana pentru Protectia Mediului, se va analiza dosarul, se publica dosarele acceptate, beneficiarul achizitioneaza produsele, acestea se instaleaza si apoi transmite o cerere de decontare si i se transmit banii in cont.

Finantarea se acorda astfel:

a) pana la 3.000 lei pentru instalarea panourilor solare nepresurizate
b) pana la 6.000 lei pentru instalarea panourilor solare presurizate
c) pana la 8.000 lei pentru instalarea de pompe de caldura

Cheltuieli eligibile:

1) Sunt considerate cheltuieli eligibile cele efectuate pentru:

  1. a) achiziţia de sisteme de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv a celor destinate înlocuirii sau completării sistemelor clasice de încălzire;
  2. b) cheltuielile cu montajul şi punerea în funcţiune a sistemului;
  3. c) taxa pe valoarea adăugată (TVA).

(2) Sunt considerate eligibile numai cheltuielile efectuate după semnarea contractului de finanţare nerambursabilă.

 

Dosarul de finanţare

Dosarul de finanţare va cuprinde:

 

 a) cerere de finanţare nerambursabilă, conform anexei nr. 2 la prezentul ghid, completată prin

tehnoredactare computerizată şi semnată de solicitant, în original;

b) decizia emisă de către autoritatea tutelară competentă teritorial, în copie legalizată, în

cazul persoanei puse sub interdicţie sau al persoanei asupra căreia a fost instituită curatela sau

tutela potrivit prevederilor legale în vigoare, din care să rezulte că tutorele ori curatorul este

expres mandatat să acţioneze şi să încheie acte juridice în cadrul programului, în numele, pe

seama şi în interesul persoanei ocrotite

c) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, conform anexei nr. 3 la prezentul ghid,

completată şi semnată de către solicitant, în original;

d) actul de identitate al solicitantului, în copie;

e) actul de identitate al persoanei tutorelui sau curatorului, dacă este cazul, în copie;

f) extras de carte funciară pentru informare nu mai vechi de 30 de zile, valabil la data

depunerii cererii de finanţare, care să ateste dreptul de proprietate/coproprietate al solicitantului

asupra imobilului-teren şi imobilului-construcţie pe care se implementează sistemul de

încălzire, în original, pentru solicitanţii care deţin individual un imobil;

g) documentul eliberat de autoritatea publică locală, care atestă adresa imobilului, în situaţia

în care adresa de implementare din cererea de finanţare diferă de cea din extrasul de carte

funciară, în original;

h) copia cărţii funciare şi extras de carte funciară individuală; pentru proprietăţi comune, pot

fi maximum două unităţi individuale trecute pe aceeaşi carte funciară, care adunate trebuie să

fie egale cu 1 (un) întreg;

i) pentru imobilele deţinute în coproprietate se va depune o declaraţie notarială, semnată de

toţi coproprietarii, din care să reiasă că pentru imobilul respectiv se va depune o singură cerere

de finanţare, precum şi persoana solicitantă, în original;

j) certificat de atestare fiscală privind plata obligaţiilor la bugetul local, emis pe numele

solicitantului, valabil la data depunerii dosarului de finanţare, eliberat de către organele

competente de pe raza cărora îşi are domiciliul solicitantul, în original;

k) certificat de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe

numele solicitantului, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor

Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanţare, în original;

l) certificat de cazier judiciar emis pe numele solicitantului, eliberat de către organul teritorial

de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne, în termen de valabilitate la data depunerii

dosarului de acceptare, în original sau copie legalizată;

m) adeverinţă privind existenţa contului bancar al solicitantului finanţării, emisă de o bancă

comercială, sau extras de cont;

n) în cazul în care domiciliul solicitantului este diferit de locul de implementare se va depune

şi certificat de atestare fiscală privind plata obligaţiilor la bugetul local, emis pe numele

solicitantului, în original, valabil la data depunerii dosarului de finanţare, eliberat de către

organele competente de pe raza teritorială unde va fi implementat proiectul.

 (2) Documentele menţionate la alin. (1) se vor depune în plic pe care se vor completa numele

şi adresa completă a solicitantului, titlul programului: "Programul privind instalarea sistemelor

de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor

clasice de încălzire, beneficiari persoane fizice", precum şi sesiunea de depunere.

Trebuie sa tineti cont de faptul ca accesul la Programul Casa Verde este reprezentat de un dosar doar cu documente (nu si cu punctaje sau alte criterii de departajare). Daca acestea sunt corecte si complete, nu exista motive pentru care poate fi respins.